Prosiect Arbennig ar Foroedd a Threftadaeth Forol Cymru

[scroll down for English]

Prosiect Arbennig ar Foroedd a Threftadaeth Forol Cymru

Oes gennych chi atgof arbennig am y bywyd gwyllt o amgylch arfordir Cymru neu am ein treftadaeth forol? Beth am stori dda i’w dweud neu lun i’w rannu?

Boed yn atgofion am blentyndod neu’n straeon gan eich tad-cu a’ch mam-gu, meddyliau am sut mae’r môr wedi newid, lluniau, llythyrau neu hen gasgliadau o gregyn … mae’r Ymddiriedolaethau Natur eisiau dod â’r straeon hyn yn ôl o’r dyfnderoedd.

Mae Moroedd Byw Cymru yn brosiect arfordirol ledled Cymru sy’n cael ei drefnu gan Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru ac Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru. Drwy’r prosiect, bydd yr Ymddiriedolaethau Natur yn astudio, yn cofnodi ac yn rhannu atgofion morol pobl, o eiliadau arbennig i fywyd gwyllt i straeon am bysgota a safbwyntiau am sut mae amgylchedd y môr yng Nghymru wedi newid.

Bydd yr atgofion a’r straeon y bydd Ymddiriedolaethau Natur yn eu casglu’n cael eu harddangos yn archif weledol Moroedd Byw Cymru ac bydd unrhyw un yn gallu gweld yr archif yma. Mae hyn yn golygu na fydd yr atgofion morol arbennig yma’n cael eu hanghofio fyth! Bydd straeon ar gael mewn amrywiol gyfryngau, gan gynnwys gair ysgrifenedig, ffotograffau, sain a fideo.

Os oes gennych atgofion yr hoffech eu rhannu gyda’r prosiect, cysylltwch â Beth Thompson a thîm y Prosiect Moroedd Byw yn y Cei Newydd. Eu manylion cyswllt yw:

Ar-lein: https://livingseas.wales/cy/rhannu-eich-straeon-mor-gyda-ni/cyflwyno-eich-stori/
E-bost: livingseas@welshwildlife.org
Ffoniwch: 01545 560224


Special Project on Welsh Seas and Maritime Heritage

Do you have a special memory for the wildlife around the coast of Wales or our marine heritage? How about a good story to tell or a picture to share?

Whether it’s childhood memories or stories from your grandparents, thoughts about how the sea has changed, pictures, letters or old shell collections … the Wildlife Trusts want to bring these stories back from the depths.

Living Seas Wales is a Wales-wide coastal project organized by the North Wales Wildlife Trust and the Wildlife Trust of South and West Wales. Through the project, the Wildlife Trusts will study, record and share people’s marine memories, from special moments for wildlife to fishing stories and perspectives on how the marine environment in Wales has changed.

The memories and stories collected by Wildlife Trusts will be on display in the visual archive of Living Seas Wales and will be accessible to anyone. This means that these special marine memories will never be forgotten! Stories will be available in a variety of media, including written word, photographs, audio and video.

If you have memories that you would like to share with the project, please contact Beth Thompson and the New Quay Living Seas Project team. Their contact details are:

Online: https://livingseas.wales/share-your-sea-stories-with-us/submit-your-sea-story/
Email: livingseas@welshwildlife.org
Call: 01545 560224

Coffi a Chlonc Sir Benfro

Mae Dysgu Cymraeg Sir Benfro yn cynnal sesiynau anffurfiol ar Zoom ar wahanol lefelau yn ystod yr wythnos, fel y canlyn – cysylltwch â’r tiwtor am fanylion mewngofnodi (bydd y sesiynau’n dechrau am 11.00am):

Learn Welsh Pembrokeshire are holding informal Zoom sessions at different levels during the week, as follows – contact the tutor for login details (sessions start at 11.00am):

Dim Cymraeg?

Dw i’n credu bod Google Translate wedi cyrraedd y pwynt lle mae’n ddigon teg i flog sydd ar gyfer (yn bennaf) y rhai sy eisiau dysgu’r Gymraeg, fod yn uniaith Gymraeg. Dyma fi, felly, yn cynnwys teclyn GTranslate. Mae’r rhestr ar y dde yn cynnwys yr ieithoedd di-ofyn sy’n dod gyda’r teclyn, ond os oes unrhywun yn darllen hyn a gweld eisiau cael cyfieithiad i Aeleg yr Alban, neu beth bynnag, rhowch wybod i fi.

(O’r gorau, o ddarllen y paragraff uchod yn fersiwn Saesneg GTranslate, dyw e ddim yn arbennig o dda, ond gobeithio ei fod yn ddigon da. )

Dyma ni eto

Mae’r hen fersiwn o’r blog ‘ma wedi cael ei hacio, ac yn lle treulio oriau maeth ceisio datrys y broblem, dw i wedi dileu’r holl beth, ac ail-osod blog newydd sbon.

Does dim llawer yma eto, ond mae tair tudalen defnyddiol wedi eu hachub o’r archif, sef Sgwrsio (manylion am y grwpiau sgwrsio sy’n cwrdd yn yr ardal), Cylchlythyr (manylion am yr ebost wythnosol am ddigwyddiadau Cymraeg), ac un newydd, Geirfa (sy’n cyfuno’r taflenni geirfa ar gyfer dysgwyr sy eisiau dechrau darllen nofelau Cymraeg).

Fydd dim modd i adael sylwadau ar y blog ‘ma (i dorri lawr ar faint o amser dw i’n gorfod treulio dileu sbam!), ond mae gyda ni dudalen Facebook a chyfrif Twitter os hoffech ein dilyn, a chroeso i chi hala ebost atom.