Sgwrsio

Sgwrsio yn ystod y Cload / Lockdown Discussion Groups

Tra ein bod ni’n gaeth i’n cartrefi, dydy’r grwpiau sgwrsio arferol ddim yn cael cwrdd, wrth gwrs, ond mae mwyfwy o gyfleoedd i ddysgwyr y Gymraeg gwrdd â’i gilydd ac gyda Chymry Cymraeg a siaradwyr rhugl eraill bob wythnos. Os ydych chi’n gwybod am grwpiau eraill sy ddim yn rhestr yma, rhowch wybod i ni, os gwelwch yn dda.

While we are all housebound, the usual discussion groups can’t meet up, of course, but there are still lots of online opportunities for Welsh learners to meet each other and with fluent Welsh speakers every week . If you know of other groups not listed here, please let us know.


Grwpiau sgwrsio i ddysgwyr a Chymry Cymraeg sy’n cwrdd yn gyson trwy’r ardal.

D.S. Mae’n bosibl bod rhai o’r manylion isod ddim yn gywir erbyn hyn, bydd yn werth edrych  yn y rhifyn diweddaraf o’r cylchlythyr, yn enwedig os ydych chi’n bwriadu ymweld â grwp am y tro cyntaf.

Informal conversation groups for learners and fluent speakers, meeting regularly throughout the area.

N.B. It’s possible that some of the details given below are no longer accurate, it’s worth checking the latest newsletter, especially if you’re intending to visit a new group.

Aberaeron
Coffi a Chlonc
Bob dydd Mawrth / Every Tuesday
Tafarn y Castell, Aberaeron 10.30 – 12.00
(Arwel Jones 01570 471358)

Aberteifi
Cyd Aberteifi
Bob dydd Gwener / Every Friday
Gorffwysfa’r Pysgotwyr, Aberteifi, 11.00 – 12.30
(Howard Williams 01239 682182)A

Cei Newydd
Grwp Clonc Cei Newydd
Bob dydd Mercher / Every Wednesday
Neuadd Goffa Cei Newydd, 10.30 – 12.30
(Jennifer Davies 01545 560037)

Llanbedr Pont Steffan
Cyd Llambed
Bob dydd Mawrth, Caffi y Merwydden (Mulberry Bush), Llanbedr Pont Steffan, 11 – 12 o gloch.
Mary a Quentin Neal, 01570 470092

Llanbedr Pont Steffan
Bore Iau (y cyntaf a’r trydydd dydd Iau ym mhob mis yn ystod y tymor), 10.30 a.m.
Caffi’r Hedyn Mwstard, Stryd y Coleg
Ann Morgan, ann.bowen.morgan@hotmail.co.uk / 01570 422413

Llandudoch
Cyd Llandudoch
2ail a’r 4ydd nos Fercher y mis / 2nd and 4th Wednesday of the month.
Tafarn y Fferi, Llandudoch, 6.45 – 8.00
(Kathleen Finlayson 01239 621401)

Llandysul
Cyd Llandysul
3edd nos Iau bob mis / 3rd Thursday of the month
Gwesty y Porth, Llandysul, 7.45
(Lesley Parker 07989 127396)

Llandysul
Dewch i Ddarllen
Bob yn ail ddydd Mawrth / Every other Tuesday
Y Pwerdy, Pont Tyweli, 1.15 –  2.15 y.p
Llyfrgell Llandysul (tra bod y Pwerdy ar gau)
Sesiwn ddarllen a thrafod i ddysgwyr a siaradwyr Cymraeg. Cyfle gwych i fagu hyder mewn awyrgylch anffurfiol gyda ffrindiau.
Am fwy o wybodaeth: 01559 364820 / 01239 712934 neu pwerdypowerhouse.co.uk

Llangrannog
Cyd Llangrannog
1af a 3ydd nos Fercher y mis / 1st and 3rd Wednesday of the month
Y Pentre Arms, Llangrannog, 7.30
(Philippa Gibson  01239 654561)

Penrhiwllan
Coffi a Chlonc, Penrhiwllan – Dydd Mercher ola’r mis, 10.30 – 12.00, Neuadd y Pentre, Penrhiwllan
(Kathy Ost)

Trefdraeth (Llun)
Cyd Trefdraeth
Bob bore Llun / Every Monday
Tafarn y Royal Oak, Trefdraeth, 11.00 – 12.30
Tudur Lewis tudur@mentersirbenfro.com 01348 873700

Trefdraeth (Mercher)
Bob dydd Mercher / Every Wednesday
Caffi Blas at Fronlas, Trefdraeth, 11.00 – 12.00
Ruth 01239 821083