Cerddwyr

Dof mewn niwl, dof mewn heulwen,
A dof drwy’r glaw yn llawen –
Awn i gyd, pob un â gwên.

Terwyn Tomos

Cerddwyr Cylch Teifi

Rhaglen 2019 – 2020

Cyfle i Gymry Cymraeg a dysgwyr fwynhau cwmni’i gilydd wrth gerdded.

Teithiau cerdded ar yr ail ddydd Sadwrn o bob mis rhwng Hydref a Mehefin. Teithiau o ryw ddwy awr fel arfer, gan adael y man cychwyn am 10.30yb bob tro – dewch erbyn 10.20.

Trefnyddion:

Siân Elis-Gruffydd, 01239 682287 sian.ymaohyd@btinternet.com

Terwyn a Marged Tomos, 01239 612928 terwynamarged@btinternet.com

Philippa Gibson, 01239 654561 philippa.gibson@gmail.com

Ingrid Marcham

Howard Williams

 • Awn i gerdded bob tro, glaw neu beidio, ond ffoniwch os hoffech fwy o fanylion. 
 • Rhannwch geir i gyrraedd, os gallwch. 
 • Fel arfer, bydd yn bosibl cymdeithasu dros ’baned neu beint yn yr ardal ar ôl y daith.

DIOGELWCH

Cofiwch mai chi sy’n gyfrifol am eich diogelwch eich hunain ac felly:

 • darllenwch fanylion y daith i sicrhau eich bod yn ddigon abl i’w chyflawni heb oedi’n ormodol;
 • dewch â dillad addas o ystyried adeg y flwyddyn a rhagolygon y tywydd, yn enwedig esgidiau cymwys i dir gwlyb ac anwastad;
 • cadwch gysylltiad â gweddill y criw trwy aros o flaen y trefnydd a fydd wrth gefn y rhes o gerddwyr;
 • hysbyswch drefnydd os gadewch chi’r daith yn gynnar;
 • cadwch gŵn ar dennyn;
 • cymerwch ofal arbennig wrth groesi ffyrdd ac wrth gerdded:
  • ar hyd ffyrdd heb balmant;
  • ar lethrau serth;
  • ar lwybrau lle mae disgyniad ar un ochr fel yn aml ar lwybrau’r arfordir

DYSGWYR

Cofiwch fod dysgwyr yn dod i gerdded gyda’r grŵp er mwyn cael cyfle i sgwrsio â Chymry lleol. Da chi, agorwch sgwrs â nhw pan allwch.


RHAGLEN 2019 – 2020

D.S. Dylai’r codau post fod yn agos i’r lle iawn, ond yn aml ni fyddant yn dangos yr union le.

12 Hydref: Uwchlaw Llandudoch  
Gadael maes parcio Capel Blaenwaun, Llandudoch 
(SN 161 448; Cod post: SA43 3JL) am 10.30yb.
Arweinydd: Terwyn Tomos 

9 Tachwedd: Cwm Alltcafan, Pentre-cwrt
Gadael maes parcio Tafarn Plas Parke (sy wedi cau)  
(SN385 386; Cod post SA44 5AX) am 10.30yb.
Arweinydd: Dafydd Davies

14 Rhagfyr: Aber Afon Teifi
Gadael maes parcio’r Jiwbilî rhwng Patch a Gwbert               
(SN163 493; Cod post SA43 1PP) am 10.30yb.
Arweinydd: Howard Williams

11 Ionawr: Hermon / Y Glog (ger Crymych)
Gadael maes parcio Capel Hermon, Hermon
(SN211 319; Cod post SA36 0DS) am 10.30yb.
Arweinwyr: Gareth a Mer Evans

8 Chwefror: Ardal Abergwaun
Gadael maes parcio’r dref, Y Wesh (tâl) 
(SM 954371; SA65 9NG) am 10.30yb.
Arweinydd: Siân Bowen

14 Mawrth: Llangrannog Edward Elgar
Gadael maes parcio uchaf (di-dâl) Llangrannog 
(SN316 538; Cod post SA44 6RJ) am 10.30yb.
Arweinydd: Idris Rees

4 Ebrill: Llanerchaeron
Gadael maes parcio Llanerchaeron (di-dâl)
(SN481 602; Cod post SA48 8DG) am 10.30yb.
Arweinydd: Mair Rees

9 Mai: Ardal y Preselau
Gadael man yn ymyl Dan y Garn (SN126 307)
(ardal Cod post SA66 7SN), tua 1km i’r gorllewin o Gofeb Waldo,am 10.30yb.
Arweinydd: Hefin Wyn 

13 Mehefin: Boncath
Gadael maes parcio Neuadd Boncath 
(SN 206 384; Cod post agos: SA37 0JN) am 10.30yb.
Arweinydd:  Hedd Ladd Lewis


CERDDWYR ERAILL – Croeso cynnes i bawb:

Cymdeithas Edward Llwyd: teithiau hirach (pob ardal). www.cymdeithasedwardllwyd.org.uk neu’r Ysgrifennydd Aelodaeth 02920 752382. 

Y Clonc Mawr: Teithiau misol, Sir Benfro. Facebook ‘Y Clonc Mawr’, Sarah Eastlake sarah.eastlake456@btinternet.com


Cerddwyr Cylch Teifi Walkers

2018 – 2019 Programme

An opportunity for Welsh speakers and learners to enjoy each other’s company while walking.

Walks on the second Saturday of every month, between October and June. Walks of about two hours usually, leaving the starting place at 10.30 every time – arrive by 10.20.

Organizers:

Siân Elis-Gruffydd, 01239 682287 sian.ymaohyd@btinternet.com

Terwyn & Marged Tomos, 01239 612928 terwynamarged@btinternet.com

Philippa Gibson, 01239 654561 philippa.gibson@gmail.com

Ingrid Marcham

Howard Williams

 • We will go on the walk every time, rain or shine, but phone if you would like more details.
 • Share cars to reach the starting point, if you can.
 • Usually it will be possible to socialize over a cuppa or a pint in the area after the walk.

SAFETY

Remember that you are responsible for your own safety, and so: 

 • read the details of the walk to ensure that you are able to complete it without too much delay;
 • bring suitable clothing taking into consideration the time of year and weather forecast, especially suitable boots for wet and uneven ground;
 • keep contact with the rest of the group by keeping in front of the organizer who is at the back of the line of walkers;
 • let an organizer know if you leave the walk early;
 • keep dogs on a lead;
 • take special care when crossing roads and when walking:
  • along roads without a pavement;
  • on steep slopes;
  • on paths where there is a drop on one side as often occurs on coastal paths.

LEARNING WELSH?

Welsh will be the language of the walk, so if you are beginning to learn you may not be able to follow much of what is said but it is an ideal opportunity to use all the Welsh you have learned and you can ask others to give you the gist – but please try to avoid using ‘English-only’ in any conversation.

Programme 2018 – 2019

N.B. The post codes should be close to the correct place, but often they will not show the exact place.

13 October: St. Dogmaels area  
Leave the St. Dogmaels car park (charge) (SN165 460) (postcode SA43 3ED) at 10.30am.
Leader: Terwyn Tomos 

10 November: Pentre Ifan
Leave the Salutation Inn car park, Felindre Farchog (SN 100 390) ( postcode SA41 3UY) at 10.30am.
Leader: Howard Williams

8 December: Boncath, Capel Colman and Cilwendeg
Leave the Boncath Hall car park (SN 206 384) (postcode SA37 0JN) at 10.30am.
Leader: Hedd Ladd-Lewis

12 January: Llangrannog area
Leave the Llangrannog upper car park (free) (SN316 538) (postcode SA44 6RJ) at 10.30am.
Leaders: Russ Price and Ros Price-Jones 

9 February: Cardigan and Patch area
Leave the car park (charge) beside the Teifi river (SN 175 459) (postcode SA43 1HR) at 10.30am.
Leader: Pob Thomas

9 March: Rosebush
Leave the Rosebuch car park (SN075 295) (postcode SA66 7QX) at 10.30am.
Leaders: Gwyndaf and Heather Tomos

13 April: Lampeter
Leave Lampeter Rugby Club car park (SN578 486) (postcode SA48 7HZ) at 10.30am.
Leader: Gillian Jones

11 May: Goodwick area
Leave the ‘Harbour Village’ car park, Goodwick, (SM947388) (postcode SA64 0DX) at 10.30am.
Leader: Dafydd Davies 

8 June: Poppit – bee walk
Leave the Poppit car park (SN152 485) (postcode SA43 3LN) at 10.30am.
Leaders: Nia a Sophie 

OTHER WELSH WALKING GROUPS – Welcome to all

Cymdeithas Edward Llwyd: longer walks (all areas). www.cymdeithasedwardllwyd.org.uk or the Membership Secretary 02920 752382. 

Y Clonc Mawr: Monthly walks, Pembs.
Facebook ‘Y Clonc Mawr’susan.carey@btinternet.com