Merched y Wawr Cylch Teifi

Cinio’r Tair Cymdeithas

Nos Wener 1af mis Mawrth (dydd Gŵyl Dewi) am 7yh ar gyfer 7.30, Gwesty’r Cliff, Gwbert

Adloniant gan ‘Y Pedwarawd Harmoni’ o Aberaeron

Mwy o wybodaeth: Philippa Gibson: pgg@aber.ac.uk neu 01239 654561

Mae’r gangen yn cwrdd ar y nos Fercher gyntaf o bob mis, fel arfer.


Cardigan Merched y Wawr Welsh language women’s group, which offers a warm welcome to learners who’d like to join, if you’re confident enough to avoid turning conversations into English-only!

Cerddwyr Cylch Teifi – Ardal Aberteifi a Patch

Llun: Traeth Patch, o wefan Darganfod Ceredigion

9 Chwefror 2019

Arweinydd: Pob Thomas

Byddwn yn gadael y maes parcio (tâl) ar bwys yr hen archfarchnad ar lan Afon Teifi (SN 175 459; Cod post: SA43 1HR) am 10:30.

Y Daith:  Taith unffordd ddwy awr o ychydig yn llai na 3 milltir ar dir gwastad; byddwn yn dilyn Llwybr yr Arfordir yr holl ffordd i’r maes parcio rhwng Penyrergyd a Gwbert (Jubilee) lle gosodir ceir ymlaen llaw i fynd a’r gyrwyr yn ôl i Aberteifi; dwy filltir ar lwybr troed (a all fod yn fwdlyd mewn mannau) i Nantydderwen a’r filltir olaf ar y palmant wrth ochr y ffordd.  Dim sticlau.

Pwyntiau o ddiddordeb:   Hanes a byd natur yr ardal.

Cymdeithasu dros luniaeth wedyn: Caffi Gorffwysfa’r Pysgotwyr wrth y man cychwyn


Cerddwyr Cylch Teifi Walkers:

February 9, 2019

Cardigan and Patch Area 

Leader: Pob Thomas

We’ll leave the car park (paying) adjacent to the old supermarket on the River Teifi (SN 175 459; Postcode: SA43 1HR) at 10:30.

The walk: A one-way walk of two hours, just under 3 miles on flat ground; we’ll follow the Coastal Path all the way to the car park between Penyrergyd and Gwbert (Jubilee) where some cars will have been left in advance to take the drivers back to Cardigan; two miles on a footpath (which can be muddy in places) to Nantydderwen and the last mile on the pavement by the side of the road. No stiles.

Points of Interest: The history and nature of the area

Socializing over refreshments afterwards: The Fisherman’s Rest Café at the starting point.

Merched y Wawr Cylch Teifi – Noson i Ddysgwyr

Nos Fercher 6ed o fis Chwefror 2019 am 8y.h.
Festri Capel Mair (drws wrth ochr y Capel ar Feidr Fair, ger Sgwâr Ffinch)

Gweithgareddau ac wedyn te Cymreig gyda bara brith a phicau bach. Mae croeso i chi ddod â phlataid o fwyd i’w rannu os dych chi eisiau, ond does dim angen.
Dewch i joio – Dewch i sgwrsio
Croeso cynnes i bawb

Er mwyn i ni gael syniad am faint fydd yn dod, rhowch enwau i’ch tiwtor neu i Philippa Gibson 01239 654561 pgg@aber.ac.uk


Wednesday 6th February 2019 at 8pm
Capel Mair Vestry (door beside the Chapel on Feidr Fair, near Finch Square)

Activities and then a Welsh tea with bara brith and Welsh cakes. You’re welcome to bring a plate of food to share if you want to, but there’s no need. 
Come for fun – Come and talk
A warm welcome to all

So that we can have an idea of how many will come, please give names to your tutor or to Philippa Gibson 01239 654561 pgg@aber.ac.uk

Cymrodorion Aberteifi – rhaglen 2019

Festri Bethania, Stryd Wiliam, 7.30yh
£2 am y noson, neu £10 am y tymor.
Bydd croeso cynnes iawn i ddysgwyr yno.
Mae Cymrodorion Aberteifi yn gymdeithas sy’n trefnu Sgwrs ar wahanol bynciau bob mis yn ystod y gaeaf.

Talks in Welsh every month through the winter.

13 Chwefror 2019
Mrs Lona Mason, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth
‘Merched y Llyfrgell’


13 Mawrth 2019
Dr Robin Chapman, Aberystwyth
‘I fyny bo’r nod: uchelgais yn niwedd oes Victoria’


10 Ebrill 2019
Noson yng nghymni Meirion a Joanna Jones, yn sôn am eu Gwaith Celf ac Arlunio.

Y Fari Lwyd yn Llangrannog

Llun gan R. fiend [CC BY-SA 3.0], o Gomins Wicipedia

 A hoffech fod yn rhan o draddodiad hynafol y Fari Lwyd?

Ar y 12fed o Ionawr, noson cyn yr Hen Galan, fydd y Fari yn mynd am dro o gwmpas pentref Llangrannog,  ac fe fydd yn dod â iechyd, cyfoeth a ffrwythlondeb i’r pentref.

Ymunwch â ni, naill ai yn un neu’r ddau o’r gweithdai yn y Caban, 10fed a’r 11eg o Ionawr o 7 yr hwyr. Byddwn yn creu pen ceffyl y Fari Lwyd, yn dysgu mwy am y traddodiad ac yn canu rhai o’r caneuon traddodiadol.

Fe fyddwn angen ychydig o bobl i gymryd y brif rhannau (y Fari, Gofalwr, Sarjant a’r Corpral), felly os ydych yn hoff o ganu ac yfed, dewch ynghyd! Byddwn hefyd angen criw o gantorion yn y Pentre Arms a Thafarn y Llong, i dderbyn y Fari pan y bydd yn galw am fynediad.

(Nodwch, nid oes angen fod yn rhugl yn y Gymraeg i gymryd rhan.)


Would you like to be part of the ancient wassailing tradition of the Mari Lwyd?

On the night of 12th January, close to the old New Year (Hen Galan), the Mari will go out, and her antics will bring health, wealth and fertility to the village… 

Join in at either or both of the workshops in the Beach Hut: 10th and 11th January 2019, 7pm onwards. We will be making a Mari Lwyd horse’s head, learning more about the custom and singing some of the traditional songs. 

We will need a few people to take a lead role (Y Fari, Ostler, Merryman, Sarjant, Corporal, Punch and Judy), so if you like to sing and drink, come along! We will also need a crew of singers at the Pentre and at the Ship, to receive the Mari when she demands entry. 

(Note, there is no need to be fluent in Welsh to take part.)