Y Fari Lwyd yn Llangrannog

Llun gan R. fiend [CC BY-SA 3.0], o Gomins Wicipedia

 A hoffech fod yn rhan o draddodiad hynafol y Fari Lwyd?

Ar y 12fed o Ionawr, noson cyn yr Hen Galan, fydd y Fari yn mynd am dro o gwmpas pentref Llangrannog,  ac fe fydd yn dod â iechyd, cyfoeth a ffrwythlondeb i’r pentref.

Ymunwch â ni, naill ai yn un neu’r ddau o’r gweithdai yn y Caban, 10fed a’r 11eg o Ionawr o 7 yr hwyr. Byddwn yn creu pen ceffyl y Fari Lwyd, yn dysgu mwy am y traddodiad ac yn canu rhai o’r caneuon traddodiadol.

Fe fyddwn angen ychydig o bobl i gymryd y brif rhannau (y Fari, Gofalwr, Sarjant a’r Corpral), felly os ydych yn hoff o ganu ac yfed, dewch ynghyd! Byddwn hefyd angen criw o gantorion yn y Pentre Arms a Thafarn y Llong, i dderbyn y Fari pan y bydd yn galw am fynediad.

(Nodwch, nid oes angen fod yn rhugl yn y Gymraeg i gymryd rhan.)


Would you like to be part of the ancient wassailing tradition of the Mari Lwyd?

On the night of 12th January, close to the old New Year (Hen Galan), the Mari will go out, and her antics will bring health, wealth and fertility to the village… 

Join in at either or both of the workshops in the Beach Hut: 10th and 11th January 2019, 7pm onwards. We will be making a Mari Lwyd horse’s head, learning more about the custom and singing some of the traditional songs. 

We will need a few people to take a lead role (Y Fari, Ostler, Merryman, Sarjant, Corporal, Punch and Judy), so if you like to sing and drink, come along! We will also need a crew of singers at the Pentre and at the Ship, to receive the Mari when she demands entry. 

(Note, there is no need to be fluent in Welsh to take part.) 

Ioga yn y Gymraeg, Arberth

Ioga Hatha trwy gyfrwng y Gymraeg – croeso i bawb!

Ymunwch â ni i weithio trwy jattis (symudiadau cynhesu), kriyas (symudiadau ag anadl), asanas (ymddaliadau llonydd) a phranayama (gwaith ynni / anadl) i ddatblygu cryfder, hyblygrwydd a llonyddwch i ffwrdd o ofynion y dydd.

Ar ôl astudio Ioga yn nhraddodiad Gitananda gyda’r ‘Yoga Satsanga Ashram’ – dwi’n cynnig dosbarth a ddylanwadir gan y traddodiadau clasurol hyn, yn ogystal ag elfennau o fy mywyd ac arfer bob dydd.

Mae’r dosbarth hwn yn addas i bawb. Bydd arfer rheolaidd yn gwella eich cryfder, eich hyblygrwydd, eich cydbwysedd ac iechyd cyffredinol – ond nid oes angen i chi fod yn hyblyg i fynychu!

Bydd y dosbarth yn Gymraeg, ond mae croeso i ddysgwyr ymuno – bydd taflennu gwybodaeth ar gael gyda rhai geiriau ac ymadroddion defnyddiol.

Cost dosbarth yw £6 y person neu £30 (£5 y dosbarth) ar gyfer bloc o 6 dosbarth pan gaiff ei dalu ymlaen llaw. Os hoffech gael lle galw heibio, cysylltwch â mi ar ddiwrnod y dosbarth i wirio a oes lle ar gael.

Dewch â mat, blanced a chlustog os oes gennych chi – bydd ychydig o fatiau sbâr ar gael os bydd angen.


Hatha Yoga through the medium of Welsh – everyone welcome!

Join us to work through jattis (warm-up movements), kriyas (movements with breath), asanas (held postures) and pranayama (breath work) to cultivate a sense of inner stillness and balance away from the demands of the day.

Having studied Yoga in the Gitananda tradition at the Yoga Satsanga Ashram – this class is influenced by these wonderful classical yogic traditions, as well as drawing on elements from my own daily life and practice.

This class is suitable for all. Regular practice will improve your strength, flexibility, balance and general health – but you do not need to be flexible to attend!

The class will be in Welsh, and learners are more than welcome to join – a bilingual information sheet will be available with some practical words and phrases.

The class cost is £6 per person or £30 (£5 per class) for a 6-class block. If you would like a drop-in place, please contact me on class day to check that space is available.

Bring a mat, a cushion blanket if you have one – some spare mats will be available if needed.

(Facebook page)

Thanks to Pethau Penfro for sharing the info! Lots of other good stuff there for those of you living in the deep south west!


Dim Cymraeg?

Dw i’n credu bod Google Translate wedi cyrraedd y pwynt lle mae’n ddigon teg i flog sydd ar gyfer (yn bennaf) y rhai sy eisiau dysgu’r Gymraeg, fod yn uniaith Gymraeg. Dyma fi, felly, yn cynnwys teclyn GTranslate. Mae’r rhestr ar y dde yn cynnwys yr ieithoedd di-ofyn sy’n dod gyda’r teclyn, ond os oes unrhywun yn darllen hyn a gweld eisiau cael cyfieithiad i Aeleg yr Alban, neu beth bynnag, rhowch wybod i fi.

(O’r gorau, o ddarllen y paragraff uchod yn fersiwn Saesneg GTranslate, dyw e ddim yn arbennig o dda, ond gobeithio ei fod yn ddigon da. )