Llyfr Glas Nebo – Aberystwyth – 17/18 Chwefror 2020

LLYFR GLAS NEBO
Ffenomenon ôl-apocalyptaidd Manon Steffan Ros yn cael ei thrawsnewid i’r llwyfan.

Wrth i’r llwch lonyddu ar ôl apocalyps niwclear, mae Rowenna a’i phlant Siôn a Dwynwen yn wynebu byd lle mae bywyd yn diflannu’n gyflym.

Cofnodir eu stori mewn llyfr bach glas wrth i’r teulu geisio goroesi digwyddiad a gafodd effaith ddychrynllyd ar drigolion pentref Nebo a thu hwnt.

Mae Llyfr Glas Nebo yn stori am fywyd, marwolaeth a gobaith. Mi fyddwch chi’n chwerthin. Mi fyddwch chi’n crio. Ond yn fwy na dim, mi fyddwch chi’n cwestiynu sut rydyn ni’n byw, caru a gofalu am ein byd o’n cwmpas ni heddiw.

SGWRS WEDI’R SIOE
Bydd sgwrs ar ôl perfformiad 17/01 y sioe.

SGWRS CYN SIOE AR GYFER DYSGWYR CYMRAEG
Bydd sgwrs cyn sioe ar gyfer dysgwyr Cymraeg am 6.30pm ar 18fed Chwefror yng Nghanolfan Celfyddydau Aberystwyth.

UWCHDEITLAU SAESNEG
Mae’r perfformiad 18/01 o Llyfr Glas Nebo yn cynnwys cyfieithiad ar y pryd i’r rheini sydd ddim yn siarad Cymraeg. Bydd yr uwchdeitlau yn ymddangos ar ochr chwith y llwyfan (wrth i chi wynebu’r llwyfan).

Archebwch tocynnau ar wefan y Ganolfan, neu trwy ffonio 01970 62 32 32

TAFLENNI GEIRFA

Os ydych chi am ddarllen, neu ail-ddarllen, y nofel cyn mynd at y sioe, cofiwch bod Richard wedi paratoi geirfa i ddysgwyr ar gyfer y llyfr.


LLYFR GLAS NEBO
Stage adaptation of Manon Steffan Ros’ post-apocalyptic phenomenon.

As the dust settles after a nuclear apocalypse, Rowenna and her children Siôn and Dwynwen are facing a world where signs of life are quickly disappearing.

Their story is recorded in a little blue book as the family tries to survive an incident that has a devastating effect on the inhabitants of the village of Nebo and beyond.

Llyfr Glas Nebo is an unflinching story about life, death and hope. You will laugh. You will cry. But above all, you will question how we live, love and care about the world around us.

POST-SHOW TALK
There is a post-show talk after the performance on 17/02

FOR WELSH LEARNERS
There is a pre-show talk for Welsh learners at 6.30pm on the 18th February at Aberystwyth Arts Centre.

English Surtitles
The 18/02 performance of Llyfr Glas Nebo will have simultaneous translation for non-Welsh speakers. The surtitles will appear on the left hand side of the stage (when facing the stage).

Book tickets on the Arts’ Centre website, or by phone 01970 62 32 32

VOCABULARY SHEETS

If you’re thinking of reading, or re-reading, the novel before going to the show, remember that Richard has prepared vocabulary sheets for Welsh learners.

Merched Caerdydd / Nos Sadwrn o Hyd

Nos Iau 28/3/19

2 ddrama Gymraeg yn Theatr Mwldan: ‘Merched Caerdydd’ a ‘Nos Sadwrn o Hyd’, 7.30yh.

Bydd sgwrs arbennig ar gyfer dysgwyr cyn dechrau, am 6.45 – 7.15 yn y Cyntedd (Foyer) neu yn yr Oriel lan stâr, am ddim.
Pris Bargen i ddysgwyr (ac i’r Cymry sy’n helpu yn y dosbarthiadau): Os dych chi’n dweud ‘Grŵp Philippa’ pan fyddwh chi’n prynu’ch tocyn yn y Theatr (ddim ar lein), gallwch chi gael tocyn am £8 (yn lle £12 neu £10 i bawb arall). Cofiwch archebu’n gynnar, rhag ofn bydd y lle’n llawn, fel roedd yn y cynhyrchiad diwethaf gan Theatr Genedlaethol Cymru.
Bydd gwasanaeth Sibrwd ar gael i’ch helpu os bydd yn anodd i chi ddeall y dramâu.

Cliciwch yma i archebu tocynnau ar lein.

MERCHED CAERDYDD
Gan Catrin Dafydd
Caerdydd yw cartref Cariad, Liberty ac Awen. Er eu bod nhw’n troedio llwybrau gwahanol iawn i’w gilydd, mae ganddyn nhw fwy yn gyffredin na’u dinas. Dyma dair o ferched ifanc, disglair ac, efallai, annisgwyl y Gymru gyfoes sy’n ceisio gwneud synnwyr o’u bywydau blêr. Merched sy’n ymrafael â’u gorffennol wrth geisio llywio’u dyfodol. Ond a fydd newid yn bosib? Neu a ydi eu ffawd eisoes wedi’i benderfynu?

NOS SADWRN O HYD
Gan Roger Williams
Wedi i Take That chwalu perthynas Lee a Matthew mewn clwb nos yn y brifddinas, mae Lee yn cymryd camau cynnar, melys ar lwybr carwriaeth newydd. Am gyfnod byr mae bywyd yn fêl, ond ar ôl bob nos Sadwrn daw realiti oer bore Sul. Ac fel mae Lee’n darganfod, does dim byd yn para am byth.Thursday 28/3/19
2 Welsh plays in Theatr Mwldan: ‘Merched Caerdydd’ and ‘Nos Sadwrn o Hyd’, 7.30pm.

There’ll be a special free talk for learners before starting, at 6.45 – 7.15 in the Foyer or at the Gallery upstairs.
Bargain price for learners (and for the Welsh-speakers who help in the classes): If you say ‘Philippa’s Group’ when you buy your ticket in the Theatre (not online), you can get a ticket for £8 (instead of £12 or £10 for everyone else). Remember to book early, in case it gets full, as it was in the last production by Theatr Genedlaethol Cymru.

The translation service ‘Sibrwd‘ will be available to help if it’s difficult for you to understand the plays.

Click here to order tickets online.

MERCHED CAERDYDD 
by Catrin Dafydd
Cardiff is home to Cariad, Liberty and Awen. Whilst they each tread a very different path in life, they have more in common than their city alone. Here are three young, bright, and perhaps unexpected women from contemporary Wales, each trying to make sense of their messy lives. Women trying to come to terms with their past whilst navigating their futures. But will change be possible? Or has their fate already been sealed?

NOS SADWRN O HYD
by Roger Williams 
Following a messy break-up sound-tracked by Take That, Lee goes looking for love and finds it. For a short while life is sweet, but after every Saturday night dawns the harsh reality of Sunday morning and, as Lee discovers, nothing lasts forever

Cwmni Drama Llandudoch – Dwy Gomedi Fer

2 gomedi fer cwmni drama Llandudoch

Mae Cwmni Drama Llandudoch yn ôl unwaith eto eleni. Yn eu degfed flynedd ar hugain o berfformio, mae’r actorion wedi dod at ei gilydd unwaith eto i gyflwyno dwy gomedi fer. Yr un arlwy ag arfer, felly dewch i’r theatr i fwynhau noson o chwerthin a mwynhau yng nghwmni’r criw profiadol – ac edrychwch mas am wyneb newydd!

Tocynnau: £8 (£7) ar gael arlein fan hyn, dros y ffôn 01239 621200, neu o’r theatr.

Perfformiadau eleni yw:

  • Penrhiwllan, Mawrth 15ed
  • Theatr Mwldan, Mawrth 29ain
  • Cilgerran, Ebrill 5ed
  • Sarnau, Ebrill 12ed

Pob un yn dechrau am 7.30 ac eithrio Cilgerran am 7.00