Cerddwyr Cylch Teifi: Dydd Sadwrn 8fed Chwefror 2020 – Abergwaun

Cerddwyr Cylch Teifi: Dydd Sadwrn 8fed Chwefror 2020
Abergwaun

Arweinydd: Siân Bowen

Byddwn yn gadael maes parcio’r dref (’Y Wesh’ – SM 954371; SA65 9NG; tâl) am 10:30yb

Y Daith
: Taith o amgylch Abergwaun (2½ milltir, hyd at 2½ awr) ar hyd rhan o lwybr Arfordir Cymru a llwybrau cyhoeddus eraill. Mae’r llwybrau yn gadarn (tarmac ar y cyfan) ond mae ambell fan yn serth.
Dim sticlau; esgyniad tua 360 troedfedd.

Pwyntiau o ddiddordeb: Hanes Glaniad y Ffrancod 1797; hanes porthladd Wdig a rheilffordd Abergwaun; ymweld â cherrig Gorsedd Eisteddfod  Abergwaun 1936; cofeb D.J. Williams; carreg fedd Jemima Nicholas (arwres ‘Glaniad y Ffrancod’); golygfeydd godidog o harbwr Wdig a Chwm Abergwaun.

Cymdeithasu dros luniaeth wedyn:  Tafarn y Royal Oak.


Cerddwyr Cylch Teifi Walkers: Saturday 8th February 2020
Fishguard


Leader: Siân Bowen

We’ll leave the town car park (West Street – SM 954371; SA65 9NG; charge) at 10:30am

The Walk: A walk around Fishguard (2½ miles, up to 2½ hours) along part of the Wales Coast Path and other public footpaths. The paths are firm (mostly tarmac) but there are some steep spots. No stiles; ascent about 360 feet.

Points of interest: The story of the French Landing 1797; the history of Goodwick port and Fishguard railway; visiting the Gorsedd stones of the 1936 Fishguard Eisteddfod; memorial to D.J. Williams; the tombstone of Jemima Nicholas (heroine of the ‘French Landing’); spectacular views of Goodwick harbor and the Fishguard Valley.

Afterwards socialize for refreshments: The Royal Oak.

Cerddwyr Cylch Teifi – Ardal Wdig

Cerddwyr Cylch Teifi: 11 Mai 2019
Ardal Wdig
Arweinydd: Dafydd Davies

Byddwn yn gadael maes parcio (di-dâl) ‘Harbour Village’, Wdig (SM947 388; Cod post: SA64 0DX) am 10:30. Nid prif faes parcio’r pentref yw hwn: o gyfeiriad y fferi, trowch i’r chwith wrth y gyffordd uwchlaw a bron yn syth i’r dde (troad siarp lan y bryn); mae arwydd ffordd i’r maes parcio ar y chwith ar ôl rhyw hanner milltir.

Y Daith: Taith gylch o ryw 2½ milltir, tua dwy awr, ar lwybrau a thraciau yn ardal Wdig a Llanwnda. O’r maes parcio byddwn yn dilyn llwybrau i’r gogledd ac yna i’r gorllewin heibio Fferm Ciliau i gyrraedd Llanwnda cyn dychwelyd ar heol lonydd a thrac i’r maes parcio. Esgyniad: tua 150 o droedfeddi. 7 sticil.

Pwyntiau o ddiddordeb: Hanes glaniad byddin y Ffrancod yn 1797, Siambr Gladdu Garn Wen a phentref Llanwnda.

Cymdeithasu dros luniaeth wedyn: Y Rose and Crown, Wdig (efallai bydd angen talu i barcio’n agos wrth Orsaf y Rheilffordd).


Cerddwyr Cylch Teifi Walkers: 11 May 2019
Goodwick Area
Leader: Dafydd Davies

We’ll leave the ‘Harbour Village’ (free) car park, Goodwick (SM947 388; Postcode: SA64 0DX) at 10:30. This is not the main car park of the village: from the ferry, turn left at the junction above and almost straight to the right (sharp bend up the hill); there is a road sign to the car park on the left after about half a mile.

The Walk: A circular walk of approximately 2½ miles, about two hours, on paths and tracks in the Goodwick and Llanwnda area. From the car park we’ll follow paths to the north and then to the west past Ciliau Farm to reach Llanwnda before returning on a quiet road and a track to the car park. Ascent: about 150 feet. 7 stiles.

Points of interest: The history of the French landing of 1797, the Garn Wen Burial Chamber and the village of Llanwnda.

Socialising over refreshments afterwards: The Rose and Crown, Goodwick (there may be a charge to park nearby at the Railway Station).

[Llun: “Wdig ac Abergwaun” gan nat morris ar Flickr.]