Taith Iaith Ursula

Hen bâr o sgidiau cerdded, sy bellach yn cael eu defnyddio fel potiau planhigion. Llun gan Ursula

Cofnod dyddiadur arall gan Ursula – hi sy biau’r llun hyfryd hefyd. Diolch yn fawr i ti Ursula, ac edrychwn ymlaen at barhau’r daith gyda Cwrs Canolradd yn yr Hydref!

Fy nhaith iaith

 Dw i wedi gwylio pob IAITH AR DAITH ar S4C bob nos Sul am wyth o’r gloch.

Ruth Jones oedd y gorau hyd yn hyn. Mae hi’n hamddenol ac yn ddoniol ac dyw hi’n ddim yn boeni am wneud camgymeriadau.

Mae hi’n chwerthin ac yn ceisio eto.

Gallwn ddysgu llawer ganddi. Mae llawer o bobl, gan gynnwys fi, eisiau bod yn berffaith cyn iddyn nhw ddechrau siarad yr iaith ond mae’n bwysig iawn  “ymarfer” yr iaith a gwneud camgymeriadau.

Dw i’n gwybod bod pawb yn wahanol ac dyn ni’n dysgu’n wahanol hefyd. Unwaith eto, dyn ni’n lwcus iawn yma yng ngorllewin Cymru oherwydd bod pobl yn siarad yn glir ac yn araf. Mae’n pethau a rhaglenni gwahanol arlein ac ar y teledu a’r radio i’n helpu ni a gwneud dysgu’n llawer o hwyl .

Dw i’n ceisio gwneud un peth Cymraeg bob dydd – ysgrifennu ebost neu neges ar WhatsApp neu’r ffôn symudol, darllen llyfr (gan Lois Arnold) neu gylchgrawn, edrych ar S4C, sgwrsio ar Zoom gyda phobl newydd (mae hynny’n frawychus iawn weithiau) am bethau diddorol a doniol. Dw i’n mwynhau sgwrsio ar Zoom yn fwy nag yn y dafarn achos nid oes sŵn cefndir a gallwch glywed yn glir!

Dw i’n ffodus iawn i ddysgu Cymraeg. Mae fy mhartner yn gefnogol iawn – mae hi’n prynu llyfrau i mi ac yn gwylio’r rhagleni Cymraeg gyda fi (gyda  isdeitlau wrth gwrs!). Yn 2011 dechreuon ni ddysgu Cymraeg gyda’n gilydd ond roedd rhaid i ni stopio oherwydd ein gwaith caled a dyn ni’n rhy flinedig i ddysgu yr iaith gyda’r nos. Nawr, dw i’n dysgu yn ystod y dydd ac mae’n haws o lawer.

Diolch i’r Gymraeg dw i’n mwynhau darllen ac ysgrifennu eto ar ôl blynyddoedd lawer o beidio a darllen yn Almaeneg na Saesneg. Dw i wedi dod o hyd i fy hoff iaith! Ac mae’n dda i’m hymennydd hefyd, mae’n helpu gyda’r cof! Mae’n fy nghadw’n heini!

Mae pawb yn helpu gyda dysgu yn y siopau, yn y stryd, yn y sinema ac ym mhobman.

Rhaid i ni fod yn ddewr i siarad a phobl a chymryd y cam cyntaf!

Prosiect Arbennig ar Foroedd a Threftadaeth Forol Cymru

[scroll down for English]

Prosiect Arbennig ar Foroedd a Threftadaeth Forol Cymru

Oes gennych chi atgof arbennig am y bywyd gwyllt o amgylch arfordir Cymru neu am ein treftadaeth forol? Beth am stori dda i’w dweud neu lun i’w rannu?

Boed yn atgofion am blentyndod neu’n straeon gan eich tad-cu a’ch mam-gu, meddyliau am sut mae’r môr wedi newid, lluniau, llythyrau neu hen gasgliadau o gregyn … mae’r Ymddiriedolaethau Natur eisiau dod â’r straeon hyn yn ôl o’r dyfnderoedd.

Mae Moroedd Byw Cymru yn brosiect arfordirol ledled Cymru sy’n cael ei drefnu gan Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru ac Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru. Drwy’r prosiect, bydd yr Ymddiriedolaethau Natur yn astudio, yn cofnodi ac yn rhannu atgofion morol pobl, o eiliadau arbennig i fywyd gwyllt i straeon am bysgota a safbwyntiau am sut mae amgylchedd y môr yng Nghymru wedi newid.

Bydd yr atgofion a’r straeon y bydd Ymddiriedolaethau Natur yn eu casglu’n cael eu harddangos yn archif weledol Moroedd Byw Cymru ac bydd unrhyw un yn gallu gweld yr archif yma. Mae hyn yn golygu na fydd yr atgofion morol arbennig yma’n cael eu hanghofio fyth! Bydd straeon ar gael mewn amrywiol gyfryngau, gan gynnwys gair ysgrifenedig, ffotograffau, sain a fideo.

Os oes gennych atgofion yr hoffech eu rhannu gyda’r prosiect, cysylltwch â Beth Thompson a thîm y Prosiect Moroedd Byw yn y Cei Newydd. Eu manylion cyswllt yw:

Ar-lein: https://livingseas.wales/cy/rhannu-eich-straeon-mor-gyda-ni/cyflwyno-eich-stori/
E-bost: livingseas@welshwildlife.org
Ffoniwch: 01545 560224


Special Project on Welsh Seas and Maritime Heritage

Do you have a special memory for the wildlife around the coast of Wales or our marine heritage? How about a good story to tell or a picture to share?

Whether it’s childhood memories or stories from your grandparents, thoughts about how the sea has changed, pictures, letters or old shell collections … the Wildlife Trusts want to bring these stories back from the depths.

Living Seas Wales is a Wales-wide coastal project organized by the North Wales Wildlife Trust and the Wildlife Trust of South and West Wales. Through the project, the Wildlife Trusts will study, record and share people’s marine memories, from special moments for wildlife to fishing stories and perspectives on how the marine environment in Wales has changed.

The memories and stories collected by Wildlife Trusts will be on display in the visual archive of Living Seas Wales and will be accessible to anyone. This means that these special marine memories will never be forgotten! Stories will be available in a variety of media, including written word, photographs, audio and video.

If you have memories that you would like to share with the project, please contact Beth Thompson and the New Quay Living Seas Project team. Their contact details are:

Online: https://livingseas.wales/share-your-sea-stories-with-us/submit-your-sea-story/
Email: livingseas@welshwildlife.org
Call: 01545 560224